מדיניות פרטיות

כללי

גולש יקר, מדיניות פרטיות זו באה להסביר לך כיצד אנו אוגרים נתונים ואיזה שימוש בכוונת החברה לעשות בנתונים אלה. מדיניות פרטיות זו הנה בתוספת לתקנון השימוש (להלן: "התקנון") ואינה באה להחליף אותו. למונחים אשר תמצא במדיניות פרטיות זה, המשמעות שניתנה להם בתקנון, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת לגבי מונח דהוא. במידה וישנן שאלות, תוכל לפנות לשירות הלקוחות שלנו דרך עמוד יצירת קשר.

מאגר המידע

 1. מאגר המידע של האתר הנו מאגר המורכב מהפרטים האישיים שהזנת בעת ההרשמה לאתר, ממידע טכנולוגי וכן מהתנהגותך בשימוש באתר (בין היתר, אך לא רק: הזמנים בהם אתה גולש וחוויית השימוש שלך באתר).
 2. החברה משתמשת בטכנולוגיה מסוג Session, SSL ועוגיות, על מנת להבטיח ככל האפשר על מנת להגן על המידע מפני גישה ו/או כל שימוש ושינוי על ידי גורמים בלתי מורשים בחברה ו/או גורמי צד ג' וזאת מכוח הוראות כל דין.

הרשמה לאתר

 1. כפי הידוע לך, הרשמה אל מגוון אמצעים באתר ו/או אל האתר כולו, עשוי לדרוש הרשמה בפרטים נקובים וככל והנך נדרש למסור פרטים אלה, הרי שאתה עושה זאת מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה והבלתי חוזרת.
 2. ככל ופרטים שהזנת אינם פרטים נכונים, האחריות בדבר, על כל המשתמע מכך, הנה עליך בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם לך, אם ייגרם לך, בשל הזנת נתונים אלה.
 3. כל המידע האישי שהזנת יישמר במאגר המידע של החברה לצורכי שיפור השירות ויעילות האתר. שמירת מידע זה תיעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981 וייעשה בהם שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף להוראות כל דין.

עוגיות

 1. החברה משתמשת בטכנולוגית cookies ובטכנולוגיות נוספות דומות בתוכנן ומהותן (להלן: "עוגיות") וזאת על מנת לשמר תחזוקה שוטפת של האתר. זאת, בין היתר (אך לא רק), על מנת להתאים את האתר לצרכיך, לאבטחת המידע, ניתוח ופילוח סטטיסטי וביצוע פעולות נוספות לצרכי התייעלות מתמדת של האתר לנוחותך. 
 2. למרות האמור בסע' 4, החברה אינה יכולה להבטיח כי לא יבוצעו פעולות חדירה זדוניות אל מאגרי המידע של החברה, ואשר על כן, הנך מוותר בזאת על כל טענה במקרה של זליגת המידע החוצה ו/או חדירה אל מחשבי החברה לצרכי שימוש במאגרי המידע מכל סיבה שהיא. 

סליקת אשראי

 1. כחלק מחוויית המשתמש שלך, ייתכן ותוכל לרכוש שירותים בתשלום ו/או מנוי לשימוש מורחב באתר באופן של תשלום חודשי ו/או קבוע בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
 2. יובהר כבר עתה כי השימוש באפשרות הסליקה, נעשה באמצעות מערכת סליקה חיצונית והחברה אינה שומרת את מספר האשראי שלך באף מאגר מידע מטעמה. 

נתונים אישיים וקניין רוחני של צד ג'

 1. כחלק מחוויית השימוש שלך באתר, ייתכן ותוכל לפרסם בה פרסומים משלך ולדון בפורומים. חלה עליך החובה שלא לפרסם נתונים אישיים ו/או קניין רוחני אשר בבעלות צד שלישי שלא נתן הסכמתו המפורשת לכך.
 2. ככל ובפרסומיך הפרות של פרטיותו של צד שלישי ו/או קניין רוחני של צד שלישי כלשהו והכל בניגוד להסכמתו המפורשת, אתה מבין ומסכים מראש לכך כי החברה תהא רשאית לחסום את גישתך אל האתר באופן זמני ו/או אף באופן קבוע ולא תהא לך כל טענה אל החברה באשר לכך.

העברת המידע לצדדים שלישיים

 1. החברה פועלת בשיתוף פעולה עם ספקים מטעמה, אשר מהותם הכוללת הנה שיפור וייעול השירות והאתר. אשר על כן, ייתכן וכי לצרכים אלה, תזדקק החברה לחשיפת פרטיך ו/או נתוני השימוש שלך לספקים אלה ואתה מסכים לכך מראש והכל בכפוף להוראות חוק הדין. 
 2. למרות האמור בסע' 10, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיך ו/או נתוני השימוש שלך ו/או הפרטים הטכנולוגיים וכל מידע על האמצעים הטכנולוגיים שבהם עשית שימוש באתר, ככל והם ידועים לחברה, לכל גורם בכפוף לצו שיפוטי ו/או באם אופן שימושך באתר עלול להעמיד את החברה בפני סיכון משפטי מכל סוג שהוא. במקרה זה, תהא רשאית החברה להעביר לידי צד הטוען כי שימושך באפליקציה גרם לפגיעה בו וזאת, ללא כל הודעה מוקדמת ו/או כל הודעה בכלל מטעם החברה אליך.

קישורים חיצוניים

 1. באתר עשויים להיות קישורים חיצוניים, אשר עשויים להוביל אל אפליקציות ו/או אתרי אינטרנט אחרים. אנו עושים כמיטב ומרב המאמצים על מנת להבטיח כי קישורים אלה הנם קישורים תקינים ולא זדוניים. בין היתר (אך לא רק) על ידי מעקב על ידי אותם קישורים וכניסה חוזרת אליהם לצרכי הבטחת כשירות האתר. כמו כן, צוות האתר בודק באופן אישי כל מידע אפשרי על אמצעי האבטחה באותם אפליקציות ו/או אתרי אינטרנט.
 2. למרות האמור בסע' 12, החברה לא תישא בכל אחריות ו/או נזק שייגרם בגין שימוש באפליקציות ו/או אתרי אינטרנט אחרים, אף אם הגעת אליהם באמצעות קישור מתוך האתר. כמו כן, אין אנו אחראים למדיניות הפרטיות של אותן אפליקציות ו/או אותם אתרי אינטרנט ועליך לבדוק אותם באופן אישי.

הוראות חוק מפורשות

 1. בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך לצרכי הצעות שיווקיות וזאת בכל אמצעי שמסרת לידי החברה וזאת, אלא אם סירבת מפורשות לקבל דיוור והצעות שיווקיות.
 2. בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, הנך זכאי לעיין במידע השמור אודותיך. על מנת לעיין במידע השמור אודותיך, היכנס אל התפריט, בחר ב (להשלים.)
 3. הנך זכאי לדרוש מהחברה שלא לשמור כל מידע עליך הנדרש לה לצרכים שיווקיים. במקרה ותודיע זאת, החברה תסיר ממאגר המידע כל מידע אודותיך אשר יש בו עניין לצרכים שיווקיים גרידא. יחד עם זאת, כל מידע השמור במאגרי המידע של החברה ואשר משמש אותה לצרכי התייעלות וכל פעולותיה לצרכי האתר, ימשיך ויישמר במאגרי המידע של החברה אף אם דרשת הסרתו. כמו כן, החברה תוסיף ותשמור כל מידע אודותיך, לרבות מידע אשר יש בו לצרכים שיווקיים וזאת, באם נדרשה לכך בצו שיפוטי.
 4. הוראות מדיניות פרטיות זו עשויות להשתנות מעת לעת. אשר על כן, בראש מסך זה יופיע תאריך העדכון האחרון. באם השינויים במדיניות פרטיות זו הנם מהותיים בתוכנם ו/או בהוראותיהם, הרי שהודעה על כך תפורסם באופן בולט באתר.

שמירת הדין

 1. כל האמור במדיניות פרטיות זה, אמור בו בכפוף להוראות כל חוק ו/או דין. בכל מקרה של מחלוקת בין הוראות מדיניות פרטיות זו ובין הוראות החוק ו/או הדין, אזי שיגברו הוראות החוק ו/או הדין.

התניית שיפוט

 1. אתה מסכים כי כל מחלוקת שתתגלע, אם תתגלע, בינך ובין החברה, תידון בבית משפט המצוי ב (להשלים)

Clean Up, Power Up, Go Green!

Invest in the Green Revolution today! Join us as shareholders and be part of a brighter, more productive, and electric future that generates clean profits for us all.

Act now and make a sustainable investment for a greener tomorrow!